Privacy Policy

Inleiding

Voor Cutie-pie is de bescherming van uw persoonsgegevens van kapitaal belang. Het onderhavige beleid heeft als doel om u een transparante kijk te geven op onze praktijken inzake de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“algemene verordening gegevensbescherming”).

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is JDLCT srl waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Quai des péniches 36, 1000 bruxelles. Cutie-pie bepaalt de doeleinden waarvoor en de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Welk soort persoonsgegevens verwerken wij ?

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze cliënten de gebruikers van onze website.

Cutie-pie verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens en meer bepaald die welke in de onderstaande categorieën opgenomen zijn.

Gegevenscategorie Soort gegevens

Identificatie, persoonlijke situatie en contactinformatie

Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, adres, e-mail, taal.

Deze gegevens kunnen door CutiePie worden verzameld, geregistreerd, opgeslagen, aangepast, verwerkt en/of gebruikt, overeenkomstig de volgende bepalingen.

Behalve in de gevallen waarin de regelgeving het oplegt, verwerkt Cutie-pie nooit gegevens betreffende uw raciale of etnische afkomst, uw politieke opinies, uw filosofische overtuigingen, uw religie, uw vakbondsaansluiting, uw seksleven of uw seksuele geaardheid en uw genetische gegevens.

Waarom en op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens die door uzelf aan Cutie-pie worden meegedeeld worden door Cutie-pie verwerkt met het oog op het gebruik ervan voor de uitvoering van uw bestellingen.

Tot slot kan Cutie-pie ertoe worden gebracht om persoonsgegevens te verwerken naar aanleiding van een specifiek, duidelijk en eenduidig verzoek, met als basis uw toestemming, voor de verzending van uitnodigingen, reclame of andere elektronische berichten.

Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij ?

De persoonsgegevens worden door Cutie-pie bewaard tijdens de duur die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de door hun verwerking nagestreefde doeleinden. Na afloop van die bewaringsperiode, en onder voorbehoud van de noodzaak om de betrokken persoonsgegevens voor de verwezenlijking van andere doeleinden te bewaren, zal CutiePie deze gegevens uit haar bestanden wissen.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen ?

Overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen beschikt u over verschillende rechten :

  • – Recht van toegang tot en ontvangst van uw persoonsgegevens :

U kunt alle informatie betreffende uw persoonsgegevens die wij verwerken, gratis ontvangen en een kopie ervan vragen.

  • Recht om de rechtzetting van uw persoonsgegevens te verkrijgen :

U kunt ons altijd gratis de rechtzetting van de u betreffende persoonsgegevens vragen indien u vaststelt dat ze onvolledig of onjuist zijn.

  • Recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen
  • Recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegeven
  • Recht van intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens

 

U kunt op om het even welk moment de toestemming intrekken die u gegeven heeft voor de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens door Cutie-pie

Wanneer u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt een email sturen naar het volgende adres hello@cutie-pie.be om uw verzoek in te dienen

Elk verzoek betreffende de uitoefening van uw rechten kan op elk moment gratis worden ingediend.

Hoe kunt u kennisnemen van de wijzigingen aan dit beleid ?

Cutie-pie behoudt zich het recht voor om het onderhavige beleid te wijzigen teneinde rekening te houden met de veranderingen aan de diverse geldende regelgevingen en praktijken. De veranderingen die wij aan ons beleid aanbrengen, worden rechtstreeks op deze pagina van onze website gepubliceerd. Om er zeker van te zijn dat u te allen tijde over de laatste versie beschikt, nodigen wij u uit om het onderhavige beleid online te raadplegen.

Hoe kunt u ons contacteren wanneer u vragen heeft ?

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons contacteren op het volgende e-mailadres : hello@cutie-pie.be. We zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk analyseren.

Hoe kunt u een klacht formuleren ?

Elke klacht moet schriftelijk worden gericht aan Cutie-pie op het volgende e-mailadres: hello@cutie-pie.be

Cutie-pie doet haar best om de klacht te beantwoorden binnen de maand na de ontvangst ervan, voor zover de klacht duidelijk en volledig is.

Elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u eveneens indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of per telefoon: +32 (0)2 274 48 00, fax: +32 (0)2 274 48 35

Of e-mail: commission@privacycommission.be ;

Of via de website: https://www.privacycommission.be/nl/contact.

de wereld ontdekken gebeurt ook via de gastronomie

Onze verkooppunten

• Onze verkooppunten

Word wederverkoper Cutie-Pie ?

Contact

 

Contact: +32 474 10 66 16

JDLCT srl
TVA: BE 0736.907.812

 

Contact

 

Contact: +32 474 10 66 16

JDLCT srl
TVA: BE 0736.907.812